Å kle seg i setesdalsklede


Skuleopplegget fokuserer på drakttradisjonane i dalen. I fel-lesskap vil vi gjere oss kjende med forskjellar og likskapar mel-lom draktene. Elevane får vere med å kle seg i setesdalsstak-ken og dalebuksa.

Det er utarbeidd elevhefte til bruk på skulen.

Målgruppe: Alle klassetrinn + barnehagar.
Stad: På skulen eller på Setesdalsmuseet på Rysstad.

”opplæringa skal ivareta og utdjupe elevanes kjennskap til nasjonale og lokale tradisjonar den heimlige historie og
dei særdrag som er vårt bidrag til den kulturelle variasjon i verden.”