Restaureringshandverkar


Har du lyst på ein spennande jobb med tradisjonelt setesdalshandverk?

AAma vart etablert i 2015 då Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS, Setesdalsmuseet IKS og Stftelsen Grimstad Bys museer vart slått saman. Eigar er Aust-Agder fylkeskommune og alle kommunane i Aust-Agder. 

Sjå www.setesdalsmuseet.no for meir informasjon.   

Setesdal bygningsvernsenter er etablert i nær tilknyting til Setesdalsmuseet sitt administrasjonsbygg på Rysstad.

 

Restaureringshandverkar

Setesdal har unike byggjetradisjonar, og det er ei viktig oppgåve å ivaretake bygningsarven gjennom dokumentasjon, innhenting og formidling av handboren kunnskap gjennom/i samband med praktisk restaureringsarbeid.

 

Hovudoppgåver:
Praktisk restaureringsarbeid på verneverdige og freda bygningar
Skrive utredningar, rapportar og søknadar for bygningsvernsenteret
Samarbeid med ressurspersonar og andre institusjonar innanfor fagfeltet

Ønskte kvalifikasjonar
Praksis frå antikvarisk bygningsvern og museum.
Førarkort traktor (T) og liten lastebil m/tilhenger (C1E)
Personlege eigenskapar vert lagde vekt på
Evne til å arbeide sjølvstendig og effektivt
Vere løysingsorientert
Har gode evner til kommunikasjon og samhandling

 

Vi kan tilby
Varierte og utfordrande oppgåver med sjølvstendig ansvar
Løn etter avtale
God pensjonsordning gjennom KLP

 

Spørsmål om stillinga kan rettast til Anna Stella Karlsdottir tlf. 917 21 361 eller

mail: ask@setesdalsmuseet.no

 

Søknad sendast til post@setesdalsmuseet.no

Søknadsfrist 10. desember